top of page
  • vredehorst-website

Nieuwsbrief CPO Vredehorst

Beste buurtbewoners,

Het is alweer even geleden dat u een brief met update van ons hebt ontvangen. Graag informeren we u over de huidige stand van zaken rondom Vredehorst.

Er is veel in beweging en er worden belangrijke stappen gezet. In de afgelopen maanden is het stedenbouwkundig ontwerp vertaald naar regels voor in een ontwerp bestemmingsplan. Daarnaast is de architectuur uitgewerkt en aan de commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK, voorheen welstand) gepresenteerd. De commissie was zeer te spreken en heeft positief advies over het plan afgegeven.

Ook het ontwerp van de gezamenlijke binnentuin is een stap verder gebracht. Vanuit de buurtbewoners is hier ook een bijdrage in geleverd, daarvoor dank! Hieronder laten wij u enkele impressies zien van de architectuur van de woningen en een het voorlopig ontwerp van de binnentuin.

Wil je onderdeel uitmaken van onze woongemeenschap? Kijk op de website voor meer informatie, deze staat vermeld onderaan deze brief. Hier kun je ook contact met ons opnemen.

De buitenruimte

De buitenruimte van het plan bestaat uit een binnentuin en een groen kader rondom de bebouwing. Het groene kader met daarin opgenomen een aantal bomen, aan de buitenzijde van het plangebied blijft zo veel mogelijk behouden. Daarnaast zal het kader zo worden ingericht dat het een meerwaarde geeft op het gebied van de biodiversiteit en passend is bij een woonomgeving.

De gemeenschappelijke binnentuin, waar in u als buurtbewoner ook welkom zult zijn, wordt zo groen mogelijk ingericht. Bovenstaande tekening van de binnentuin geeft een impressie, deze wordt nog verder uitgewerkt. De aanleg van een aantal onderdelen zal door bewoners gebeuren. Wie weet zijn er buurtbewoners die het leuk vinden mee te helpen om zo kennis te maken met het project en haar bewoners.

Er worden groene vlakken aangelegd met enkele paden. Langs de tuinen van de woningen worden smalle paadjes aangelegd, waar, in principe, alleen bewoners zelf gebruik van zullen maken om bij de woningen te komen. Op bepaalde plekken in de tuin zijn de paden zodanig verbreed dat er ruimte is voor ontmoeting en verblijf. De paden worden uitgevoerd in een halfverharding, door middel van split.


In de binnentuin zijn een aantal (fruit) bomen opgenomen welke worden voorzien van bloemrijke boomspiegels. In de tuin worden een aantal natuur inclusieve elementen opgenomen als een kwetterbosje of een insectenhotel en mogelijk een waterelement. De groene vlakken worden voorzien van een inheems zaadmengsel. Tevens is de tuin voorzien in drinkplaatsen voor mussen en mezen en is voorzien in mezenkasten, insectenstenen en nestplaatsen voor de vleermuis.

In de tuin wordt een houten pergola opgenomen. De pergola kan in de loop van de tijd transformeren naar een gemeenschappelijke ontmoetingsplek waarvan bepaalde delen kunnen worden afgedekt of dichtgezet.

De buitenrand van de binnentuin wordt afgewerkt door middel van een haag of een houten hekwerk en poortjes met een natuurlijke uitstraling. De terrassen van de grondgebonden woningen die grenzen aan de binnentuin worden omsloten door een lage haag. De achterzijde van de bergingen van de woningen worden voorzien van een stalen hekwerk voorzien van klimplanten. De daken van de bergingen zijn voorzien van sedum bedekkking.


Aanzicht vanaf de Goudenstein

Aanzicht vanaf de Arkelstein

Aanzicht hoek Valkestein – Goudenstein

Aanzicht hoek Loevestein – Goudenstein

Tijdspad De volgende stap in het proces is het sluiten van een koop- en realisatieovereenkomst met de gemeente en het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan. Naar verwachting zal het ontwerp bestemmingsplan in januari van 2023 in procedure worden gebracht. De procedure die daaruit volgt bestaat uit een eerste periode waarin het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd. U kunt dit inzien via www.ede.nl/bekendmakingen. Nadat het ontwerp bestemmingsplan voor een eerste periode ter visie heeft gelegen volgt, op het moment dat er geen bezwaren zijn, vaststelling van het bestemmingsplan. Daarna ligt het vastgestelde plan nogmaals 6 weken ter visie. Als er geen bezwaren worden ingediend of een voorlopige voorziening wordt ingesteld, krijgt het bestemmingsplan een onherroepelijk karakter.

In de tijd dat het bestemmingsplan in procedure is wordt de aanvraag omgevingsvergunning uitgewerkt en ingediend. Het verlenen van de vergunning kan niet eerder dan nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Gelet op de doorlooptijd van het bestemmingsplan verwachten wij dat de omgevingsvergunning eind 2e kwartaal wordt verleend en begin 3e kwartaal onherroepelijk wordt.

Na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning kan worden gestart met de bouw. Dat zal op basis het hiervoor geschetste tijdspad en voorbehouden september/oktober 2023 zijn.

Als onderdeel van het bestemmingsplan wordt tijdens de ter inzagelegging een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt zoals hierboven al aangegeven ook het plan en het ontwerp bestemmingsplan gepresenteerd. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging.

In het vervolg kunt u updates volgen door u in te schrijven voor de blog op onze website. Naast kennismaking met alle leden en sociale activiteiten delen wij ieder kwartaal informatie over de voortgang van de ontwikkeling en in een later stadium de bouw. Ook zonder inschrijving kunt u deze blogs lezen op: https://www.vredehorst-ede.nl/blog. We wensen u alvast hele fijne feestdagen toe en hopen u weer gezond te ontmoeten in het nieuwe jaar!

Hartelijke groet, Namens alle leden van CPO Vredehorst www.vredehorst-ede.nl

269 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page